Máy biến chuyển áp trường đoản cú ngẫu Li
OA 1 pha loại nhỏ dại gọn có nhiều mức hiệu suất từ 200VA đến 3000VA, được dùng đổi nguồn từ 220V lịch sự 100V 110V 120V.

Bạn đang xem: Ổn áp 220v sang 110v


562.000₫ 559.000₫","sku":"Biu1ebfn u00e1p tu1ef1 ngu1eabu Li
OA 1000VA","variation_description":"","variation_id":7221,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A"},"attributes":"attribute_pa_cong-suat":"200va","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":349000,"display_regular_price":350000,"image":"title":"Biu1ebfn u00e1p tu1ef1 ngu1eabu Li
OA","caption":"","url":"https://lioavietnam.vn/wp-content/uploads/2018/08/bien-ap-tu-ngau-lioa.jpg","alt":"Biu1ebfn u00e1p tu1ef1 ngu1eabu Li
OA","src":"https://lioavietnam.vn/wp-content/uploads/2018/08/bien-ap-tu-ngau-lioa.jpg","srcset":"https://lioavietnam.vn/wp-content/uploads/2018/08/bien-ap-tu-ngau-lioa.jpg 600w, https://lioavietnam.vn/wp-content/uploads/2018/08/bien-ap-tu-ngau-lioa-300x300.jpg 300w, https://lioavietnam.vn/wp-content/uploads/2018/08/bien-ap-tu-ngau-lioa-100x100.jpg 100w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://lioavietnam.vn/wp-content/uploads/2018/08/bien-ap-tu-ngau-lioa.jpg","full_src_w":600,"full_src_h":600,"gallery_thumbnail_src":"https://lioavietnam.vn/wp-content/uploads/2018/08/bien-ap-tu-ngau-lioa-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://lioavietnam.vn/wp-content/uploads/2018/08/bien-ap-tu-ngau-lioa-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":9160,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"350.000₫ 349.000₫","sku":"Biu1ebfn u00e1p tu1ef1 ngu1eabu Li
OA 200VA","variation_description":"","variation_id":7222,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_cong-suat":"3000va","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":1199000,"display_regular_price":1200000,"image":"title":"Biu1ebfn u00e1p tu1ef1 ngu1eabu Li
OA","caption":"","url":"https://lioavietnam.vn/wp-content/uploads/2018/08/bien-ap-tu-ngau-lioa.jpg","alt":"Biu1ebfn u00e1p tu1ef1 ngu1eabu Li
OA","src":"https://lioavietnam.vn/wp-content/uploads/2018/08/bien-ap-tu-ngau-lioa.jpg","srcset":"https://lioavietnam.vn/wp-content/uploads/2018/08/bien-ap-tu-ngau-lioa.jpg 600w, https://lioavietnam.vn/wp-content/uploads/2018/08/bien-ap-tu-ngau-lioa-300x300.jpg 300w, https://lioavietnam.vn/wp-content/uploads/2018/08/bien-ap-tu-ngau-lioa-100x100.jpg 100w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://lioavietnam.vn/wp-content/uploads/2018/08/bien-ap-tu-ngau-lioa.jpg","full_src_w":600,"full_src_h":600,"gallery_thumbnail_src":"https://lioavietnam.vn/wp-content/uploads/2018/08/bien-ap-tu-ngau-lioa-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://lioavietnam.vn/wp-content/uploads/2018/08/bien-ap-tu-ngau-lioa-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":9160,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"1.200.000₫ 1.199.000₫","sku":"Biu1ebfn u00e1p tu1ef1 ngu1eabu Li
OA 3000VA","variation_description":"","variation_id":7223,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_cong-suat":"400va","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":447000,"display_regular_price":448000,"image":"title":"Biu1ebfn u00e1p tu1ef1 ngu1eabu Li
OA","caption":"","url":"https://lioavietnam.vn/wp-content/uploads/2018/08/bien-ap-tu-ngau-lioa.jpg","alt":"Biu1ebfn u00e1p tu1ef1 ngu1eabu Li
OA","src":"https://lioavietnam.vn/wp-content/uploads/2018/08/bien-ap-tu-ngau-lioa.jpg","srcset":"https://lioavietnam.vn/wp-content/uploads/2018/08/bien-ap-tu-ngau-lioa.jpg 600w, https://lioavietnam.vn/wp-content/uploads/2018/08/bien-ap-tu-ngau-lioa-300x300.jpg 300w, https://lioavietnam.vn/wp-content/uploads/2018/08/bien-ap-tu-ngau-lioa-100x100.jpg 100w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://lioavietnam.vn/wp-content/uploads/2018/08/bien-ap-tu-ngau-lioa.jpg","full_src_w":600,"full_src_h":600,"gallery_thumbnail_src":"https://lioavietnam.vn/wp-content/uploads/2018/08/bien-ap-tu-ngau-lioa-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://lioavietnam.vn/wp-content/uploads/2018/08/bien-ap-tu-ngau-lioa-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":9160,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"448.000₫ 447.000₫","sku":"Biu1ebfn u00e1p tu1ef1 ngu1eabu Li
OA 400VA","variation_description":"","variation_id":7224,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_cong-suat":"1200va","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":629000,"display_regular_price":630000,"image":"title":"Biu1ebfn u00e1p tu1ef1 ngu1eabu Li
OA","caption":"","url":"https://lioavietnam.vn/wp-content/uploads/2018/08/bien-ap-tu-ngau-lioa.jpg","alt":"Biu1ebfn u00e1p tu1ef1 ngu1eabu Li
OA","src":"https://lioavietnam.vn/wp-content/uploads/2018/08/bien-ap-tu-ngau-lioa.jpg","srcset":"https://lioavietnam.vn/wp-content/uploads/2018/08/bien-ap-tu-ngau-lioa.jpg 600w, https://lioavietnam.vn/wp-content/uploads/2018/08/bien-ap-tu-ngau-lioa-300x300.jpg 300w, https://lioavietnam.vn/wp-content/uploads/2018/08/bien-ap-tu-ngau-lioa-100x100.jpg 100w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://lioavietnam.vn/wp-content/uploads/2018/08/bien-ap-tu-ngau-lioa.jpg","full_src_w":600,"full_src_h":600,"gallery_thumbnail_src":"https://lioavietnam.vn/wp-content/uploads/2018/08/bien-ap-tu-ngau-lioa-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://lioavietnam.vn/wp-content/uploads/2018/08/bien-ap-tu-ngau-lioa-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":9160,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"630.000₫ 629.000₫","sku":"Biu1ebfn u00e1p tu1ef1 ngu1eabu Li
OA 1200VA","variation_description":"","variation_id":7225,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_cong-suat":"1500va","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":649000,"display_regular_price":657000,"image":"title":"Biu1ebfn u00e1p tu1ef1 ngu1eabu Li
OA","caption":"","url":"https://lioavietnam.vn/wp-content/uploads/2018/08/bien-ap-tu-ngau-lioa.jpg","alt":"Biu1ebfn u00e1p tu1ef1 ngu1eabu Li
OA","src":"https://lioavietnam.vn/wp-content/uploads/2018/08/bien-ap-tu-ngau-lioa.jpg","srcset":"https://lioavietnam.vn/wp-content/uploads/2018/08/bien-ap-tu-ngau-lioa.jpg 600w, https://lioavietnam.vn/wp-content/uploads/2018/08/bien-ap-tu-ngau-lioa-300x300.jpg 300w, https://lioavietnam.vn/wp-content/uploads/2018/08/bien-ap-tu-ngau-lioa-100x100.jpg 100w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://lioavietnam.vn/wp-content/uploads/2018/08/bien-ap-tu-ngau-lioa.jpg","full_src_w":600,"full_src_h":600,"gallery_thumbnail_src":"https://lioavietnam.vn/wp-content/uploads/2018/08/bien-ap-tu-ngau-lioa-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://lioavietnam.vn/wp-content/uploads/2018/08/bien-ap-tu-ngau-lioa-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":9160,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"657.000₫ 649.000₫","sku":"Biu1ebfn u00e1p tu1ef1 ngu1eabu Li
OA 1500VA","variation_description":"","variation_id":7226,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_cong-suat":"2000va","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":849000,"display_regular_price":910000,"image":"title":"Biu1ebfn u00e1p tu1ef1 ngu1eabu Li
OA","caption":"","url":"https://lioavietnam.vn/wp-content/uploads/2018/08/bien-ap-tu-ngau-lioa.jpg","alt":"Biu1ebfn u00e1p tu1ef1 ngu1eabu Li
OA","src":"https://lioavietnam.vn/wp-content/uploads/2018/08/bien-ap-tu-ngau-lioa.jpg","srcset":"https://lioavietnam.vn/wp-content/uploads/2018/08/bien-ap-tu-ngau-lioa.jpg 600w, https://lioavietnam.vn/wp-content/uploads/2018/08/bien-ap-tu-ngau-lioa-300x300.jpg 300w, https://lioavietnam.vn/wp-content/uploads/2018/08/bien-ap-tu-ngau-lioa-100x100.jpg 100w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://lioavietnam.vn/wp-content/uploads/2018/08/bien-ap-tu-ngau-lioa.jpg","full_src_w":600,"full_src_h":600,"gallery_thumbnail_src":"https://lioavietnam.vn/wp-content/uploads/2018/08/bien-ap-tu-ngau-lioa-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://lioavietnam.vn/wp-content/uploads/2018/08/bien-ap-tu-ngau-lioa-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":9160,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"910.000₫ 849.000₫","sku":"Biu1ebfn u00e1p tu1ef1 ngu1eabu Li
OA 2000VA","variation_description":"","variation_id":7227,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_cong-suat":"600va","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":499000,"display_regular_price":500000,"image":"title":"Biu1ebfn u00e1p tu1ef1 ngu1eabu Li
OA","caption":"","url":"https://lioavietnam.vn/wp-content/uploads/2018/08/bien-ap-tu-ngau-lioa.jpg","alt":"Biu1ebfn u00e1p tu1ef1 ngu1eabu Li
OA","src":"https://lioavietnam.vn/wp-content/uploads/2018/08/bien-ap-tu-ngau-lioa.jpg","srcset":"https://lioavietnam.vn/wp-content/uploads/2018/08/bien-ap-tu-ngau-lioa.jpg 600w, https://lioavietnam.vn/wp-content/uploads/2018/08/bien-ap-tu-ngau-lioa-300x300.jpg 300w, https://lioavietnam.vn/wp-content/uploads/2018/08/bien-ap-tu-ngau-lioa-100x100.jpg 100w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://lioavietnam.vn/wp-content/uploads/2018/08/bien-ap-tu-ngau-lioa.jpg","full_src_w":600,"full_src_h":600,"gallery_thumbnail_src":"https://lioavietnam.vn/wp-content/uploads/2018/08/bien-ap-tu-ngau-lioa-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://lioavietnam.vn/wp-content/uploads/2018/08/bien-ap-tu-ngau-lioa-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":9160,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"500.000₫ 499.000₫","sku":"Biu1ebfn u00e1p tu1ef1 ngu1eabu Li
OA 600VA","variation_description":"","variation_id":7228,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A">">

Địa chỉ cài đặt cục thay đổi áp 220v ra 110v Standa dây đồng chủ yếu hãng, quality cao, giá chỉ rẻ, uy tín. Biến áp thay đổi nguồn tự 220v ra 110V & 100V 1000w 1000VA 1500w 1500VA 2000W 2000VA. Thành phầm chuyển dùng cho các thiết bị điện nội địa Nhật, Mỹ, Hàn Quốc,...

Cục thay đổi áp 220v ra 110v

Do sự biệt lập về tiêu chuẩn điện áp giữa các quốc gia. Bởi đó những thiết bị điện trong nước cũng khác nhau. Nên nếu như bạn sử dụng một đồ vật điện nội địa Nhật. Dẫu vậy lại cắn trực tiếp vào điện lưới 220V vào nhà sẽ không còn sử dụng được.

*

Nhiều trường hợp vày không sử dụng biến áp thay đổi nguồn mang đến đồ điện nhập khẩu đã có tác dụng cháy thiết bị. Thậm chí gây hỏa hoán vị cháy nhà, tiềm ẩn nhiều nguy hại điện giật có bạn sử dụng.

Máy đổi thay áp 220V ra 110 V được áp dụng nhiều đến thiết bị điện nhập khẩu. Đặc biệt là đồ điện tử gia dụng của Nhật, như: dàn âm thanh, điều hòa, tủ lạnh, máy tính… rất được bạn dân vn ưa ưa thích và sử dụng.

Vậy với điện áp 220V ngơi nghỉ Việt Nam, bạn chỉ cần dùng thêm 1 máy biến hóa áp đổi nguồn gồm điện ra tương xứng với điện năng nguồn vào của từng các loại thiết bị ( thường vẫn là 100V; 110V; 120V).

Ngoài ra, bạn cũng có thể dùng ổn định áp Standa bởi nó sẽ giúp đỡ tăng thêm độ ổn định khi hoạt động vui chơi của các thiết bị. Cũng như đảm bảo an ninh cho thiết bị cũng như cả gia đình bạn.

Biến áp220Vra 110v 1500W

Hiện Lioastanda.vn là 1 trong những showroom tin cậy cung cấp biến áp 220V ra 110V 1500W trên toàn quốc. Ở mức công suất này cũng là đủ để sử dụng cho các thiết bị điện gia dụng như: Tủ lạnh, trang bị giặt, nồi cơm trắng điện…

Tác dụng của đổi thay áp 1500W là đưa nguồn năng lượng điện 1 pha từ 220V thanh lịch 110V/ 100V. Để sử dụng cho các thiết bị điện nhập khẩu nội địa. Vày không thể dùng được trực tiếp điện 1 trộn của Việt Nam.

Ngoài ra, chúng ta có thể tìm hiểu thêm bộ thay đổi nguồn của Standa vỏ kim loại, dây cuốn bằng đồng! Đây hiện là sự lựa chọn tối ưu mang lại những khách hàng cẩn thận.

Cụcbiến áp220Vra110V 2000W

Biến áp từ ngẫu hay có cách gọi khác là cục phát triển thành áp 220V ra 110V 2000W. Tuy nhiên 1 số khách hàng sẽ nhầm lẫn giữa 2000VA cùng 2000W. Bởi vì trên thực tế, hiệu suất thực của thiết bị theo tỉ lệ thành phần quy thay đổi giữa VA và W đã là 1600W.

Xem thêm: Top 10 cửa hàng bán giày nike nữ hà nội, giày nike nữ

Vì vậy chúng ta cần kiểm soát và điều hành công suất áp dụng qua thiết bị. Do nếu sử dụng quá tải sẽ gây nóng, chập cháy bộ đổi nguồn. Quan trọng đặc biệt hơn là các thiết bị điện đi kèm phía sau nó cũng có tác dụng bị lỗi hóc.

Hiện trên thì mức năng suất 2000VA được thực hiện rất nhiều. Đặc biệt được dùng cho các thiết bị công suất lớn như: nhà bếp từ, phòng bếp hồng ngoại, điều hòa, nồi cơm trắng điện.

Ngoài ra doanh nghiệp còn những mức công suất lớn hơn như: 3000VA, 5000VA, 7KVA, 10000KVA,.... Cho người tiêu dùng cần sử dụng nhiều các thiết bị điện hay cho cả hệ thống năng lượng điện gia đình!

Biếnáp 110vmini

Bên cạnh bộ đổi nguồn Lioa, tất cả lớp vỏ nhựa màu sắc đen, dây cuốn bởi nhôm. Thì bên trên thị trường còn có dòng sản phẩm cao cấp hơn của hãng Standa. Đây cũng là thương hiệu ổn áp cũng như đổi nguồn bậc nhất ở thời điểm hiện tại.

Chúng tôi nói thời thượng hơn ở đây bởi hãng sản xuất STANDA sản xuất cỗ đổi mối cung cấp với 100% dây đồng, không phải dây nhôm như những nhà phân phối khác. Rộng nữa, vỏ lắp thêm bằng kim loại chứ chưa hẳn vỏ nhựa, gồm độ bền bỉ cao.

Do đó, máy chuyển động rất tốt, bền, tỉ lệ hỏng hóc gần như không có. Nhà cấp dưỡng đã tích đúng theo sẵn rơle phòng quá tải bên trong. Giúp sản phẩm công nghệ không xảy ra tình trạng chập cháy.

Ngoài ra công ty chúng tôi còn cung ứng máy vươn lên là áp biện pháp ly 220v/220v, 220v/110v, 220/100v, 220v/120v… những máy đổi mới áp cách ly 3 pha được sử dụng nhiều trong các khu công nghiệp. Tuy nhiên ngân sách chi tiêu biến áp bí quyết ly khá cao nên chỉ sử dụng cho đều yêu cầu đặc biệt.

Biếnápnội địa Nhật

Quý khách hàng hàng mong muốn sử dụng biến đổi áp cho đồ điện nội địa Nhật. Hiện shop chúng tôi là đơn vị chuyên cung ứng biến áp trường đoản cú ngẫu Standa 1 pha trên toàn quốc chuyển năng lượng điện từ 220v thanh lịch 110v & 100v đến nồi cơm trắng điện, điều hòa, tủ lạnh,...

Ưu điểm của thay đổi nguồn Standa là đượcsản xuất với 100% dây đồng! Cùng chất liệu vỏ kim loại của thiết bị tất cả độ bền cao hơn nữa so cùng với vỏ nhựa của các đơn vị khác.

Do đó, giá của sản phẩm so với những thương hiệu khác luôn luôn cao hơn khoảng chừng 20%. Tuy vậy vẫn được quý khách hàng ưa ưa thích và đánh giá tốt nhất!

Mời chúng ta xem video biến áp 220v ra 110v & 100V Standa chính hãng:

Liên hệ ngay add dưới phía trên để dìm báo giá giỏi nhất!

Công ty cp Standa Việt Nam

Số 629 Phúc Diễn – phái mạnh Từ Liêm – Hà Nội

gmail.com

Các kiếm tìm kiếm tương quan đến cục thay đổi áp 220v ra 110v:Biếnáp110V 1000W,Bộ chuyển điệnáptừ 220V xuống110v,Máybiến áp220V sang 100V,Điện 110,Biếnáp220Vra110V 100W,Biếnápsử TỬ.